Запрошуємо взяти участь у роботі конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції  «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів» яка відбудеться 23 листопада 2017 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль).

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська, польська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 формування фіскального простору України;
 роль фіскальної політики України в євроінтеграційних процесах;
 фіскальне адміністрування в умовах сучасних законодавчих новацій;
 податкова система України в умовах економічної децентралізації;
 фінансово-бюджетна система та стратегія її трансформації;
 митні аспекти зближення України та Європейського Союзу;
 фіскальні механізми подолання наслідків світової фінансової кризи;
 ризиковість митного простору та розбудова митного аудиту в Україні;
 митна політика держави в умовах нових економічних реалій;
 податки очима учнів.

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників.
Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць. Відповідальність за достовірність фактичного матеріалу несе автор.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
2. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською, польською або ж російською мовами.
3. Тези подають в електронному варіанті на
е-mail: podatky@tneu.edu.ua Назва прикріпленого файла: прізвище автора, наприклад: Iваненко_tezy.doc
4. Студенти обов’язково вказують наукового керівника.
5. Число авторів однієї наукової роботи – не більше 2-ох осіб.
6. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1,5.
7. Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок, включно із рисунками, таблицями та літературою.
1. Загальна схема побудови тез:
 прізвища та імена авторів, установа – у правому верхньому кутку (без скорочень);
 прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання і посада наукового керівника;
 назва тез – великими літерами, по центру.
2. Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.
3. Література повинна бути пронумерована відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на літературу і сторінки в ньому подаються у квадратних дужках. Література наводиться наприкінці тез згідно з встановленими вимогами під назвою «Література».
Тези, що не відповідають зазначеним вимога, не представлені у встановлений термін не беруться до уваги.

Заявку, тези, скановану квитанцію про оплату участі в конференції просимо надіслати на електронну адресу організаційного комітету конференції окремими прикріпленими файлами: podatky@tneu.edu.ua з назвами за прикладом: Iваненко_zajavka.doc; Іваненко_oplata.doc; Iваненко_tezy.doc.
Тема електронного повідомлення – прізвище одного з авторів латинськими літерами, наприклад: Ivanenko.

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОПЛАТИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
 при умові здійснення оплати організаційного внеску та надходження тез до 06.11.2017 р. – сума складатиме 120 грн. для одного автора, для двох авторів – 240 грн.;
 здійснення оплати до 10.11.2017 р. – сума складатиме 150 грн. для одного автора, для двох – 300 грн.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
для часткового відшкодування витрат на проведення конференції сплачується на:
р/р 26002060505238; МФО 338783; КОД ЄДРПОУ 37198572; ТОГО ПАРТНЕРСТВО у графі «призначення платежу» зазначити: «Статутна діяльність. Конференція. Прізвище, ім’я, по батькові одного з авторів тез».

З А Я В К А
на
участь в XІ Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції
«Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів»

Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) ______________________________________________
Навчальний заклад _________________________________
__________________________________________________________
Група __________________________________________________

Науковий керівник:
прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада.

Виступ з доповіддю (необхідне виділити):
 планую (не більше 7 хв.);
 не планую.

Назва доповіді _______________________________________
__________________________________________________________

Координати для зв’язку:
Поштова адреса ______________________________________
Домашній (мобільний) телефон __________________
Е mail: ______________________@_________________________

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
Кафедра
податків і фіскальної політики
Тернопільська обласна громадська організація ПАРТНЕРСТВО

XІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція
«Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів»
23 листопада 2017 року

м. Тернопіль

Організаційний комітет конференції:
Крисоватий Андрій Ігорович, д-р екон. наук, професор, ректор ТНЕУ;
Комендат Ігор Юлійович, начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області;
Антонович Оксана Валентинівна, начальник Тернопільської митниці ДФС;
Луцик Анатолій Ігорович, канд. екон. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Десятнюк Оксана Миронівна, д-р екон. наук, професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій;
Кізима Андрій Ярославович, канд. екон. наук, доцент, декан факультету фінансів, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Валігура Володимир Андрійович, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Сидорович Олена Юріївна, канд. екон. наук, доцент, кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Василевська Галина Василівна, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Герчаківський Святослав Дем’янович, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Маршалок Тарас Ярославович, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Бондаренко Євген Петрович, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Ткачик Федір Петрович, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Амбрик Лілія Петрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Сідляр Вікторія Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ
Дмитрів Володимир Ігорович, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Гуцул Інна Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Угрин Володимир Володимирович, канд. екон. наук старший викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Плішко Іван Володимирович, старший викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Кекіш Ігор Петрович, викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Титор Володимир Йосипович, викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Іванова Анна Миколаївна викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Неділенько Надія Миронівна, старший лаборант кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Ведашенко Наталія Мефодіївна, інженер кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ;
Шандрук Ілона Сергіївна, студентка групи ФМСм – 11 факультету фінансів ТНЕУ;
Козак Іван Володимирович, студент групи ФАМС – 22 факультету фінансів ТНЕУ.

ЗАПРОШУЄМО
до участі в роботі XІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції
«Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів»,
яка відбудеться 23 листопада 2017 року в Тернопільському національному економічному університеті, де Ви зможете ознайомитися з питаннями щодо функціонування податкових та митних платежів, а також прийняти участь в обговоренні питань, які Вас цікавлять.
До участі в конференції на БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ запрошуються учні старших класів та студенти спеціалізованих коледжів усіх загальноосвітніх навчальних закладів, наявність наукових доповідей не обов’язкова. При виявленні бажання представити наукову роботу, або твір-роздум на обрану тему, для Вас, при потребі, буде призначений науковий консультант – викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ.

Бажаючим написати та опублікувати творчу роботу, варто дотриматись відповідних вимог:
Наукова робота має бути виконана на аркуші А4, обсяг роботи 2 сторінки разом з переліком літературних джерел, який використовується при написанні наукової роботи.
- в правому верхньому кутку зазначити прізвище та ім’я автора 10 шрифтом жирними літерами у називному відмінку;
- нижче, в наступному рядку справа, під прізвищем та іменем автора, зазначити назву навчального закладу і клас (групу) у називному відмінку,
- нижче, в наступному рядку справа, під назвою навчального закладу та класу (групи), вказати науковий ступінь, прізвище та ініціали наукового керівника.

Через один інтервал, посередині аркуша великими жирними літерами, шрифт 12 написати назву творчої роботи. Нижче викласти текст наукової роботи: шрифт 12, через 1,5 інтервал, не жирними літерами, абзац 1,25 см, вирівнювання тексту на аркуші зі всіх сторін по 2 см. Після виконаної роботи подати список літературних джерел, які використовувалися в роботі під назвою «література».
Усім учасникам роботи XІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів» будуть вручені сертифікати та матеріали конференції.
Бажаючим взяти участь у конференції необхідно надіслати заявку на електронну адресу організаційного комітету конференції: podatky@tneu.edu.ua за цією ж адресою можна надіслати Ваші запитання, або зателефонувати за номером телефону:
+38 097 961 20 25; +38 067 354 18 35.

Теми для написання творів-роздумів:
1. Роль податків та мита у житті суспільства.
2. Історичні нариси про податки та мито.
3. Що таке «податкова дисципліна»?
4. Податки як джерело наповнення бюджету.
5. Податковий тягар: непосильна ноша, чи необхідність
існування для суспільства.
6. Що таке податок?
7. Чи можливо відмінити податки в державі?
8. Казка про податки.
Зразок заявки:
Прізвище ім’я по батькові:
Школа, клас :
Тема наукового твору (якщо є):
Ваша ел. адреса (e-mail) @
Ваш № телефону +38 0скачать dle 12.0