Налукова Наталія Ігорівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Кабінет: 1412
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: n.nalukova@tneu.edu.ua 

Публікації:
 
1. Налукова, Н. І., Бадида М. П. Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики / Н. І. Налукова, М. П. Бадида // Світ фінансів. – 2015. – №2 . – С. 105 – 117.
2. Налукова, Н. І. Стратегія і тактика фінансової діяльності страховика / Н. І. Налукова // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [текст]: монографія / за ред. І. С. Гуцала. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 484 с., С. 348 – 367.
3. Налукова, Н. І. Фінансова стратегія страховика як передумова покращення рівня надання страхових послуг / Н. І. Налукова // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 12 – 13 листопада 2015 р.]. – Тернопіль. – 2015. – С. 123 – 125.
4. Налукова, Н. І. Сутність фінансової діяльності страховика / Н. І. Налукова // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Херсон, 13 – 14 березня 2015 р.]. – Херсон. – 2015. – 256 с. – С. 231 – 233.
5. Налукова, Н. І. Сутність та зміст стратегії і тактики фінансової діяльності страховика / Н. І. Налукова // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Ужгород, 8 травня 2015р.]. – Ужгород. – 2015. – С. 55 – 58.
6. Налукова, Н. І. Економічна природа фінансової діяльності страховика / Н. І. Налукова // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків. Збірник наукових тез. – 2015. – Випуск 2. – С. 100 – 105.
7. Налукова, Н. І. Установи та організації як структурні елементи економічної системи / Н. І. Налукова // Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Чернігів, 11 – 12 квітня 2014 р.]. – м. Чернігів. – 2014. – 252 с. – С. 44 – 47.  
8. Налукова, Н. І. Функції фінансового адміністрування та менеджменту суб’єктів господарювання / Н. І. Налукова // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Одеса, 18 – 19 квітня 2014 р.]. –  Одеса. – 2014. – 128 с. – С. 40 – 42.
9. Налукова, Н. І. Принципи фінансового адміністрування та менеджменту суб’єктів господарювання / Н. І. Налукова // Аспекти розвитку фінансово-економічної системи в умовах глобалізаційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених [Київ, 18 – 19 квітня 2014 р.]. – Київ. – 2014. – 124 с. – С. 20 – 22.
10. Налукова, Н. І., Кнейслер О. В. Сутність фінансового адміністрування та менеджменту суб’єктів господарювання як управлінської системи / Н. І. Налукова, О. В. Кнейслер // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків: Збірник наукових тез та статей професорсько-викладацького складу кафедри ФСГС. Випуск 1. – Тернопіль: Видавн. Центр «Вектор», 2014. – 123 с. – С. 49 – 54.
11. Налукова, Н. І., Кнейслер О. В. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2013. – Випуск. 24 – С. – 169 – 173.
12. Налукова, Н. І. Управління нематеріальними активами суб’єктів підприємництва: дискусійні аспекти та проблеми ідентифікації / Н. І. Налукова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 3 (40) – 2013. – С. 36 – 40.
13. Налукова, Н. І. Нематеріальні активи суб’єктів підприємництва: наукове обґрунтування та специфічні ознаки / Н. І. Налукова // Наука і економіка. – 2013. – № 1(29) – С. 50 – 55.
14. Налукова, Н. І. Методи оцінки вартості нематеріальних активів суб’єктів підприємництва / Н. І. Налукова // Перспективні питання економіки та управління: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Дніпропетровськ, 8 – 9 квітня 2013 р.]. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 279 с. – С. 187 – 188.
15. Налукова, Н. І. Управління нематеріальними активами суб’єктів підприємництва: визначення сутності / Н. І. Налукова // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Запоріжжя, 20 – 28 квітня 2013 р.]. – Запоріжжя: Видавництво ВПГ, 2013. – 120 с. – С. 48 – 49.
16. Налукова, Н. І. Нематеріальні активи суб’єктів підприємництва: основні підходи до з’ясування сутності / Н. І. Налукова // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ. Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали загальноуніверситетської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу [Тернопіль, 10 квітня 2013 р.]. – Тернопіль: 2013. – С. 81 – 85.
17. Налукова, Н. І. Теоретико-прагматичні аспекти визначення сутності страхового менеджменту / Н. І. Налукова // Світ фінансів. – 2012. – № 1. – С. 139 – 149.
18. Налукова, Н. І. Страхова послуга як об’єкт страхового маркетингу / Налукова, Н. І. // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Київ, 10 – 12 жовтня 2012 р.]. – К.: КНЕУ, 2012. – 274 с. – С. 144 – 147.
19. Налукова, Н. І. Страхові послуги та страхові продукти: сутність та співвідношення понять / Налукова, Н. І. // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали загально-університетської наукової конференції професорсько-викладацького складу [Тернопіль, 11 квітня 2012 р.]. – Тернопіль: Видавн. Центр «Вектор», 2012. – С. 78 – 83.
20. Налукова, Н. І., Забродська Р. І. Cутність страхового менеджменту / Н. І. Налукова, Р. І. Забродська // Перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, [Тернопіль, 19 – 20 квітня 2012 р.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 269 – 271.
21. Налукова, Н. І., Забродська Р. І. Страховий маркетинг: сутність, принципи та функції / Н. І. Налукова, Р. І. Забродська // Naukowa My?l Informacyjnej Powieki – 2012: мateria?y VIII mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [Przemysl, 07 – 15 marca 2012 roku]. – Przemysl. – 2012. – Volume 2. – Ekonomiczne nauki. – 112 str. С. 27 – 29.
22. Налукова, Н. І. Теоретична концептуалізація страхового маркетингу / Н. І. Налукова // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2011. – Випуск 18. – С. 487 – 495.
23. Налукова, Н. І. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: сутнісно-аналітичний аспект / Н. І. Налукова // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1. – С. 166 – 174.
24. Налукова, Н. І. Дискусійні аспекти сутності страхування / Н. І. Налукова // Страховий ринок в нових економічних умовах: нові виклики та перспективи розвитку: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції [Київ, 7 грудня 2011 р.]. – Київ, 2011. – Вип. VII, Том 2 – 308 с. – С. 52 – 55.
25. Налукова, Н. І., Забродська Р. І. Проблеми та шляхи покращення ефективності фінансової діяльності суб’єктів підприємництва / Н. І. Налукова, Р. І. Забродська // Ключови въпроси в съвременната наука – 2011. – Икономики: VI Международна научна практична конференция [Софія, 17 – 25 квітня 2011 р.]. – Софія: Бял – ГРАД –БГ ООД. – 2011. – С. 15 – 20.
26. Налукова, Н. І. Дискусійні питання дослідження сутності фінансової діяльності суб’єктів підприємництва / Н. І. Налукова // Актуальні проблеми сучасної економічної науки. Збірник наукових тез / Відп. ред. І. М. Таранов. –Тернопіль, 2011. – С. 143 – 146.
27. Вовна, Н. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: теоретична інтерпретація / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2010. – Випуск 262. – С. 2365 – 2372.
28. Вовна, Н. І. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування / Н. І. Вовна // Схід. – 2010. – №4 (104). – С. 17 – 24. 
29. Вовна, Н. І. Удосконалення фінансового забезпечення місцевих органів влади / Н. І. Вовна // Vedecky pokrok na rozmezi tisicileti – 2010. – Ekonomicke vedy: IV Mezinarodni vedecko – prakticka konference [Прага, 27 травня – 5 червня 2010 р.]. – Praha: Publishing House Education and Science s.r.o. – 2010. – С. 46 – 49.
30. Вовна, Н. І. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансового  адміністрування та фінансового менеджменту державних установ, організацій / Н. І. Вовна // Світ фінансів. – 2009. – № 3 (20). – С. 107 – 119.
31. Налукова, Н. І. Управління фінансами неприбуткових установ, організацій / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Випуск 251: В 6т. – Т.IV. – С. 1499 – 1511.
32. Вовна, Н. І. Проблемні аспекти фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ (організацій) / Н. І. Вовна // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 28 – 29 травня 2009 р.]. – Тернопіль. – 2009. – С. 41 – 43.
33. Вовна, Н. І. Фінансове адміністрування та менеджмент державних установ, організацій / Н. І. Вовна // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 16 – 17. жовтня 2008 р.]. – Тернопіль. – 2008. – С. 26 – 28.
34. Вовна, Н. І. Фінанси неприбуткових організацій: теоретико-організаційні засади / Н. І. Вовна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу [Тернопіль, 16 квітня 2008 р.]. – Тернопіль. – 2008. – С. 16 – 25.
35. Вовна, Н. І. Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів / Н. І. Вовна // Світ фінансів. – 2007. – № 2 (11). – С. 49 – 62.
36. Вовна, Н. І. Доходи місцевих бюджетів: теоретичні підходи до трактування сутності / Н. І. Вовна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу [Тернопіль, 2007 р.]. – Тернопіль. – 2007. – С. 35 – 40.
37. Вовна, Н. І. Принципи наповнення місцевих бюджетів у контексті забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування / Н. І. Вовна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу [Тернопіль, 16 квітня 2006 р.]. – Тернопіль. – 2006. – С. 40 – 45.
38. Вовна, Н. І. Дискусійні питання сутності місцевих бюджетів / Н. І. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: економіка. – № 19. – 2005. – С. 84 – 91.
39. Вовна, Н. І. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів / Н. І. Вовна // Регіональна економіка. – № 3. – 2005. – С. 143 – 156.
40. Вовна, Н. І. Прагматизм доходів місцевих бюджетів (на прикладі місцевих бюджетів Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей) / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – Випуск 205. – Том ІV. – 2005. – С. 1162 – 1186.
41. Вовна, Н. І. Теоретична концептуалізація доходів місцевих бюджетів / Н. І. Вовна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – № 7. – 2005. – С. 205 – 210. 
42. Вовна, Н. І. Аналіз податкових надходжень як домінантного інструменту мобілізації доходів місцевих бюджетів / Н. І. Вовна // Динаміка наукових досліджень: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції [Дніпропетровськ, 20 – 30 червня 2005 р.]. – Тернопіль. – 2005. – С. 21 – 25.
43. Вовна, Н. І. Організаційно-методологічні та правові засади формування доходів місцевих бюджетів України / Н. І. Вовна // Економічний і соціальний розвиток України у 21 ст. національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль, 2005. – С. 50 – 53.
44. Вовна, Н. І., Бескид, Й. М. Місцеві податки і збори у доходах місцевих бюджетів України / Н. І. Вовна, Й. М. Бескид  // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Випуск 13. Частина 1. – Тернопіль.-Економічна думка. – 2004. – С. 140 – 145.
45. Вовна, Н. І. Податкові надходження у доходах місцевих бюджетів / Н. І. Вовна // Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи вирішення: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 7 – 9.
46. Вовна, Н. І., Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи / Н. І. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: економіка. – № 15. – 2003. – С. 97 – 100.47. Кнейслер О. В., Налукова Н. І. Особливості страхового посередництва в Україні / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України” (м. Київ, 18 – 19 квітня 2016). – м. Київ, 2016
48. Налукова Н. І. Конкуренція на страховому ринку: теоретичний аспект / Н. І. Налукова // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування єдиного Європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки” (м. Тернопіль, 25 травня 2016). – м. Тернопіль, 2016. – С. 31 – 34
49. Налукова Н. І. Страхове посередництво у контексті забезпечення збалансованості інтересів страховиків і страхувальників / Н. І. Налукова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 845 – 849 Електронний ресурс. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/176.pdf
50. Налукова Н. І. Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку / Н. І. Налукова // Світ фінансів. – 2016. – № 3. – С. 102 – 112

скачать dle 12.0