Учасники першої студентської страхової компанії презентують інноваційні страхові продукти

Учасники Першої Студентської Страхової Компанії продовжують роботу над розробкою якісних, затребуваних, конкурентоспроможних страхових продуктів. Опрацьовуючи умови страхових програм студенти враховували комплекс маркетингових показників, таких як позиціонування страхового продукту, цільові групи споживачів та їх соціально-демографічні показники, рівень бажаності та ринкову вартість послуги. У процесі виконання поставленого перед ними завдання усі учасники проекту дійшли спільного висновку стосовно того, що впровадження у практику інноваційних страхових продуктів пов’язано із значним ризиком, та з іншого боку це сприятиме завоюванню страховими компаніями нових позицій на ринку та утриманню своєї частки на ньому.

Адмістрація факультету фінансів та обліку

Кізима Андрій Ярославович - декан факультету фінансів та обліку Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент кафедри податків і фіскальної політики.
 
Андрій Ярославович народився 1 серпня 1966 року. Закінчив середню школу №1 м. Тернополя. У 1983 році поступив у  Тернопільський фінансово – економічний інститут на факультет фінансів, який у 1989 році з відзнакою закінчив за спеціальністю "Ревізія і контроль” та здобув кваліфікацію економіста. З 1985 по 1987 рік проходив військову службу. До вступу в аспірантуру працював економістом науково –дослідного сектору Тернопільського фінансово – економічного інституту.
 
У 1989 році  зарахований на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю " Облік і аудит ” у Тернопільському фінансово –економічному інституті, яку закінчив у 1992 році і захистив у грудні цього ж року у Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію.
 
 З 1992 перебував на посадах викладача, старшого викладача, доцента. З 2000 року і по даний час працює доцентом кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету.
 
Кізима А.Я. є співавтором підручника «Податковий менеджмент» (2008 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Податковий менеджмент» (2004 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2005 рік), навчально-методичного посібника «Податковий менеджмент» (2002 рік); навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2011 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», підручника «Налоговый менеджмент» (2014 рік).
 
Загальна кількість наукових та навчально - методичних праць – 102.
Навчальні курси, які викладає: податковий менеджмент.
Сфера наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика.


Адреса:вул. Львівська, 11а,
к. 11204 а м. Тернопіль, 46020
тел. (зовн.) +38 (0352) 47-50-77
тел. (внутр.) 11-195 
Е-mаіl:  kizyma@tneu.edu.ua

Факультет фінансів: достойне минуле, впевнене сьогодення, успішне майбутнє!

Факультет фінансів є невід’ємною та найбільшою складовою ТНЕУ, що забезпечує навчально-виховний процес. Сьогодні на факультеті здобувають освіту 1024 студенти не лише з найрізноманітніших куточків України, а також із зарубіжжя. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку кваліфікованих фахівців у сферах організації і функціонування фінансової системи, страхування, фіскального адміністрування та митної справи, управління фінансами домогосподарств, тощо.


До складу факультету входять:
- кафедра фінансів ім.С.І.Юрія;
- кафедра податків та фіскальної політики;
- кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування, у складі яких працюють 11 докторів наук, професорів та 60 кандидатів наук, доцентів.


На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонують студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Податковий аналітик» «Митний експерт», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), а також гурток «Корпоративних фінансів і страхування», роботу якого координує кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування. Під егідою цієї кафедри студенти факультету фінансів створили «Першу Студентську Страхову Компанію», яка є спільним проектом з ПАТ «Страхова компанія «СКАЙД». Фінансисти, які досягли високих результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр.


Крім того, випускники факультету фінансів успішно працюють на престижних посадах у державних органах управління (в системі Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку), а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі: у національних та міжнародних компаніях; фінансових установах і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах, тощо).


Важливою умовою якісного функціонування факультету є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.


Студентські будні фінансистів це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету завжди беруть активну участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.
Адреса факультету фінансів:
вул. Львівська, 11
46020, м. Тернопіль
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.): 11-754
Е-mаіl: f_finance@tneu.edu.ua

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів» яка відбудеться
23 листопада 2017 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль). «Сходинками спортивного успіху»


 24 жовтня з ініціативи колективу кафедри фізичної культури та спорту й студентського активу Тернопільського національного економічного університету відбулася спортивна акція «Сходинками спортивного успіху». 

Кафедра фінансового менеджменту та страхування

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування створена 1 вересня 1985 року (1985-1991 pp. — кафедра державного страхування і фінансів галузей на­родного господарства; 1991-2007 — кафедра страхування; з 02 липня 2007 року — кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування).

Створення кафедри такого спрямування викликане орієнтацією факультету фінансів на поглиблення фахової підготовки бакалаврів і магістрів для роботи не лише в державних інститутах (податкових органах і митній службі, державних цільових фондах, фінансових установах та ін.), а й на підприємствах реального сектору економіки різних організаційних форм і форм власності (державної, комунальної, приватної), бюджетних організаціях та об’єднаннях громадян.

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування є випусковою за напрямом підготовки „Фінанси, банківська справа та страхування”, здійснює підготовку бакалаврів за фаховим спрямуванням „Фінанси суб'єктів господарювання та страхування”, спеціа­лістів за спеціалізацією „Фінансова діяльність суб'єктів господарювання” та магістрів за магістерською програмою: "Управління фінансами суб’єктів господарювання”.

Навчальний процес, науково-дослідну та навчально-методичну роботу забез­печують 16 викладачів, у т.ч. 3 доктори економічних наук, 13 кандидатів економічних наук. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання дисци­плін українською та польською мовами. Кафедра забезпечує викладання 25 навчальних дисциплін, серед них загальноуніверситетські: „Страхування”, „Фінанси під­приємств”, „Фінансовий менеджмент”, „Страхові послуги”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”; дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальністю „Фінанси і кредит”: „Фінансовий ринок”, „Ринок фінансових послуг”, „Фінансова санація і банкрутство підприємства”, „Управління фінансовою санацією підприємства”; дисципліни професій­ної підготовки за професійним спрямуванням „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”. Кафедра сповна забезпечує навчальний процес усіма необхідними навчальними посібниками і методичними розробками з вказаних дисциплін.

Діяльність кафедри пов’язана зі всіма факультетами університету, де викладаються нормативні дисципліни та дисципліни варіативної складової підготовки фахівців за певними напрямами.

Кафедра здійснює підготовку фахівців для роботи у: органах державної і місцевої влади та управління; суб’єктах господарювання усіх форм влас­ності та організаційно-правових типів; реальному та фінансовому секторах економіки. Наші випускники можуть бути працевлашто­вані в банківських установах, небанківських кредитних установах, страхових компаніях, підприємствах, акціонерних товариствах, установах та організаціях.


За період навчання в університеті студенти мають мож­ливість стажуватися у страхових компаніях України, брати участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та семінарах за участю науковців і фінансистів-практиків.
Студенти випускних курсів мають змогу працевлаштуватися під час навчання в університеті. Не поодинокими є працевлаштування студентів молодших курсів денної та заочної форм навчання.

Колектив кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування залучає студентів до науково-дослідної роботи за напрямами: „Управління фінансами суб’єктів господарювання” та „Страховий бізнес”.
Кафедра співпрацює з провідними ВНЗ України та зарубіжжя, володіє навчально-методичним кабінетом, що оснащений сучасною комп’ютерною технікою.

Для підвищення рівня практичної підготовки студентів професорсько-викладацький колектив кафедри постійно підвищує кваліфікацію у партнерів кафедри, з якими укладені відповідні угоди, а саме у–кредитних спілках, державних фінансових інститутах, страхових компаніях, бізнес-структурах.
 
Адреса: 
Корпус № 1, ауд. 1413
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020
Контактні телефони: 47-50-50*11-139

Завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування

Кнейслер Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор.
У 1996 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет) за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1998 році у цьому ж вузі. З грудня 1998 р. працювала на посаді викладача, з 2003 р. – старшого викладача кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства. З листопада 2000 р. до березня 2004 р. навчалася (без відриву від виробництва) в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства, в 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України».
З вересня 2005 р. працювала на посаді доцента кафедри фінансів, з липня 2007 р.– доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету. У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

З листопада 2011 р. до листопада 2013 р. навчалася у докторантурі Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: "Новітня парадигма формування ринку перестрахування України”. З 2014 року працювала на посаді професора кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, з 2015 року – виконує обов’язки завідувача цієї ж кафедри.

Основні навчальні курси, які викладає Кнейслер Ольга Володимирівна: "Фінансовий менеджмент”, "Страхування”, "Страховий менеджмент”.
Сфера наукових інтересів – теорія і методологія функціонування та розвитку ринку фінансових послуг, страхового й перестрахувального ринків, фінансового та страхового менеджменту. Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
Кнейслер О.В. здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів і здобувачів. Член редколегії наукового журналу "Світ фінансів”, член науково-методичної комісії зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Відбувся науково-практичний семінар за участі координатора центру компетенцій Prozorro в Тернопільській області Кузька Юрія Васильовича


17 жовтня 2017 р. на факультеті фінансів з ініціативи кафедри фінансів ім. С.І. Юрія відбувся науково-практичний семінар на тему “Публічні закупівлі та робота системи Prozorro” за участі координатора центру компетенцій Prozorro в Тернопільській області Юрія Кузька. 

Ми не зупиняємося на досягнутому!


Підтвердженням цього є чергові призові місця Спартакіади «Першокурсника», і на цей раз з настільного тенісу. Результати були наступними: в особистих змаганнях серед других ракеток – 2 місце виборов Мельник Олександр.