Учасники першої студентської страхової компанії презентують інноваційні страхові продукти

Учасники Першої Студентської Страхової Компанії продовжують роботу над розробкою якісних, затребуваних, конкурентоспроможних страхових продуктів. Опрацьовуючи умови страхових програм студенти враховували комплекс маркетингових показників, таких як позиціонування страхового продукту, цільові групи споживачів та їх соціально-демографічні показники, рівень бажаності та ринкову вартість послуги. У процесі виконання поставленого перед ними завдання усі учасники проекту дійшли спільного висновку стосовно того, що впровадження у практику інноваційних страхових продуктів пов’язано із значним ризиком, та з іншого боку це сприятиме завоюванню страховими компаніями нових позицій на ринку та утриманню своєї частки на ньому.

Адмістрація факультету фінансів

Кізима Андрій Ярославович - декан факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент кафедри податків і фіскальної політики.
 
Андрій Ярославович народився 1 серпня 1966 року. Закінчив середню школу №1 м. Тернополя. У 1983 році поступив у  Тернопільський фінансово – економічний інститут на факультет фінансів, який у 1989 році з відзнакою закінчив за спеціальністю "Ревізія і контроль” та здобув кваліфікацію економіста. З 1985 по 1987 рік проходив військову службу. До вступу в аспірантуру працював економістом науково –дослідного сектору Тернопільського фінансово – економічного інституту.
 
У 1989 році  зарахований на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю " Облік і аудит ” у Тернопільському фінансово –економічному інституті, яку закінчив у 1992 році і захистив у грудні цього ж року у Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію.
 
 З 1992 перебував на посадах викладача, старшого викладача, доцента. З 2000 року і по даний час працює доцентом кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету.
 
Кізима А.Я. є співавтором підручника «Податковий менеджмент» (2008 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Податковий менеджмент» (2004 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2005 рік), навчально-методичного посібника «Податковий менеджмент» (2002 рік); навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2011 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», підручника «Налоговый менеджмент» (2014 рік).
 
Загальна кількість наукових та навчально - методичних праць – 102.
Навчальні курси, які викладає: податковий менеджмент.
Сфера наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика.


Адреса:вул. Львівська, 11,
к. 1402 м. Тернопіль, 46020
тел. (зовн.) +38 (0352) 47-50-77
тел. (внутр.) 11-195 
Е-mаіl:  kizyma@tneu.edu.ua

Факультет фінансів: достойне минуле, впевнене сьогодення, успішне майбутнє!

Факультет фінансів є невід’ємною та найбільшою складовою ТНЕУ, що забезпечує навчально-виховний процес. Сьогодні на факультеті здобувають освіту 1024 студенти не лише з найрізноманітніших куточків України, а також із зарубіжжя. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку кваліфікованих фахівців у сферах організації і функціонування фінансової системи, страхування, фіскального адміністрування та митної справи, управління фінансами домогосподарств, тощо.


До складу факультету входять:
- кафедра фінансів ім.С.І.Юрія;
- кафедра податків та фіскальної політики;
- кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування, у складі яких працюють 11 докторів наук, професорів та 60 кандидатів наук, доцентів.


На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонують студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Податковий аналітик» «Митний експерт», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), а також гурток «Корпоративних фінансів і страхування», роботу якого координує кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування. Під егідою цієї кафедри студенти факультету фінансів створили «Першу Студентську Страхову Компанію», яка є спільним проектом з ПАТ «Страхова компанія «СКАЙД». Фінансисти, які досягли високих результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр.


Крім того, випускники факультету фінансів успішно працюють на престижних посадах у державних органах управління (в системі Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку), а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі: у національних та міжнародних компаніях; фінансових установах і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах, тощо).


Важливою умовою якісного функціонування факультету є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.


Студентські будні фінансистів це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету завжди беруть активну участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.
Адреса факультету фінансів:
вул. Львівська, 11
46020, м. Тернопіль
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.): 11-754
Е-mаіl: f_finance@tneu.edu.ua

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів» яка відбудеться
23 листопада 2017 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль). «Сходинками спортивного успіху»


 24 жовтня з ініціативи колективу кафедри фізичної культури та спорту й студентського активу Тернопільського національного економічного університету відбулася спортивна акція «Сходинками спортивного успіху». 

Квасовський Олександр Романович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент 
Кабінет:
Телефон: 47-58-51, 10-047
Електронна пошта:
 
Публікації: 

1. Квасовський О.Р. Проблеми наукової систематизації та осучаснення принципів оптимального оподаткування / О.Р. Квасовський // Фінанси України. ? 2006. – № 2. – С.101-112 (0,8 д.а.).
2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: Монографія / За ред. О.П. Кириленко. ? Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2008. ? 376 с. ? С. 202-236 (у співавторстві, авторський матеріал ? підрозділ 2.6 «Внесок малого бізнесу у формування фінансової бази місцевого самоврядування» ? 2,06 д.а.).

Гуцал Ігор Степанович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор 
Кабінет: 1413
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: i.hutsal@tneu.edu.ua
 
Публікації:
 
1. Гуцал І.С. Регіональне позиціювання малих та середніх банків на вітчизняному кредитному ринку // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. –Частина 2. – С. 104-108.
2. Гуцал І.С. Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів // Електронний ресурс// Ефективна економіка.-2011. – №11.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua.

Алексеєнко Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Кабінет:
Телефон:
Електронна пошта: l.alekseienko@tneu.edu.ua
 
Публікації:
 
1    Алексеєнко Л. М.    Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період    Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 164–167.   
2    Алексеєнко Л. М.    Управління інститутами фінансового ринку в системі економічної безпеки    Зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми і шляхи вирішення”, 15–16 квітня 2010 р. / Тернопільський націон. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – С. 19–20.   

Федорович Ірина Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
Посада: викладач
Кабінет: 1413
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: irkafed@ukr.net

Публікації: 

1. Федорович, І. Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї / Ірина Федорович // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 257-267.
2. Федорович, І. М. Економічна оцінка боргової стійкості України [Електронний ресурс] / І. М. Федорович // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. 2014.- Вип. 25. - С. 146-151.