Кафедра фінансового менеджменту та страхування

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування створена 1 вересня 1985 року (1985-1991 pp. — кафедра державного страхування і фінансів галузей на­родного господарства; 1991-2007 — кафедра страхування; з 02 липня 2007 року — кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування).

Створення кафедри такого спрямування викликане орієнтацією факультету фінансів на поглиблення фахової підготовки бакалаврів і магістрів для роботи не лише в державних інститутах (податкових органах і митній службі, державних цільових фондах, фінансових установах та ін.), а й на підприємствах реального сектору економіки різних організаційних форм і форм власності (державної, комунальної, приватної), бюджетних організаціях та об’єднаннях громадян.

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування є випусковою за напрямом підготовки „Фінанси, банківська справа та страхування”, здійснює підготовку бакалаврів за фаховим спрямуванням „Фінанси суб'єктів господарювання та страхування”, спеціа­лістів за спеціалізацією „Фінансова діяльність суб'єктів господарювання” та магістрів за магістерською програмою: "Управління фінансами суб’єктів господарювання”.

Навчальний процес, науково-дослідну та навчально-методичну роботу забез­печують 16 викладачів, у т.ч. 3 доктори економічних наук, 13 кандидатів економічних наук. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання дисци­плін українською та польською мовами. Кафедра забезпечує викладання 25 навчальних дисциплін, серед них загальноуніверситетські: „Страхування”, „Фінанси під­приємств”, „Фінансовий менеджмент”, „Страхові послуги”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”; дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальністю „Фінанси і кредит”: „Фінансовий ринок”, „Ринок фінансових послуг”, „Фінансова санація і банкрутство підприємства”, „Управління фінансовою санацією підприємства”; дисципліни професій­ної підготовки за професійним спрямуванням „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”. Кафедра сповна забезпечує навчальний процес усіма необхідними навчальними посібниками і методичними розробками з вказаних дисциплін.

Діяльність кафедри пов’язана зі всіма факультетами університету, де викладаються нормативні дисципліни та дисципліни варіативної складової підготовки фахівців за певними напрямами.

Кафедра здійснює підготовку фахівців для роботи у: органах державної і місцевої влади та управління; суб’єктах господарювання усіх форм влас­ності та організаційно-правових типів; реальному та фінансовому секторах економіки. Наші випускники можуть бути працевлашто­вані в банківських установах, небанківських кредитних установах, страхових компаніях, підприємствах, акціонерних товариствах, установах та організаціях.


За період навчання в університеті студенти мають мож­ливість стажуватися у страхових компаніях України, брати участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та семінарах за участю науковців і фінансистів-практиків.
Студенти випускних курсів мають змогу працевлаштуватися під час навчання в університеті. Не поодинокими є працевлаштування студентів молодших курсів денної та заочної форм навчання.

Колектив кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування залучає студентів до науково-дослідної роботи за напрямами: „Управління фінансами суб’єктів господарювання” та „Страховий бізнес”.
Кафедра співпрацює з провідними ВНЗ України та зарубіжжя, володіє навчально-методичним кабінетом, що оснащений сучасною комп’ютерною технікою.

Для підвищення рівня практичної підготовки студентів професорсько-викладацький колектив кафедри постійно підвищує кваліфікацію у партнерів кафедри, з якими укладені відповідні угоди, а саме у–кредитних спілках, державних фінансових інститутах, страхових компаніях, бізнес-структурах.
 
Адреса: 
Корпус № 1, ауд. 1413
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020
Контактні телефони: 47-50-50*11-139

Завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування

Кнейслер Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор.
У 1996 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет) за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1998 році у цьому ж вузі. З грудня 1998 р. працювала на посаді викладача, з 2003 р. – старшого викладача кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства. З листопада 2000 р. до березня 2004 р. навчалася (без відриву від виробництва) в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства, в 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України».
З вересня 2005 р. працювала на посаді доцента кафедри фінансів, з липня 2007 р.– доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету. У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

З листопада 2011 р. до листопада 2013 р. навчалася у докторантурі Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: "Новітня парадигма формування ринку перестрахування України”. З 2014 року працювала на посаді професора кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, з 2015 року – виконує обов’язки завідувача цієї ж кафедри.

Основні навчальні курси, які викладає Кнейслер Ольга Володимирівна: "Фінансовий менеджмент”, "Страхування”, "Страховий менеджмент”.
Сфера наукових інтересів – теорія і методологія функціонування та розвитку ринку фінансових послуг, страхового й перестрахувального ринків, фінансового та страхового менеджменту. Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
Кнейслер О.В. здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів і здобувачів. Член редколегії наукового журналу "Світ фінансів”, член науково-методичної комісії зі спеціальності «Фінанси і кредит».